Insurethai.com
ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัด คุ้มค่า
   บริการประกันภัยรถยนต์
 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 8 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
397 คน
397 คน
1375353 คน
เริ่มเมื่อ 2008-02-25
 

พ.ร.บ.รถยนต์

รถเก๋ง/ กระบะ 4ประตู

รถกระบะ 2 ประตู

รถตู้

ราคา : 645 บาท

ราคา : 967 บาท

ราคา : 1,182 บาท

ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
1. ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้ขับขี่ ความคุ้มครอง
1.1 กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท/คน
1.2 กรณีบาดเจ็บ/เสียชีวิต ในวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท/คน
2. ค่าเสียหายเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบภัย ความคุ้มครอง
2.1 กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท/คน
2.2 กรณีบาดเจ็บ/เสียชีวิต ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/คน
ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
การที่รัฐออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องจัดให้มีประกันภัย อย่างน้อยที่สุด คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์

 • เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
  โดยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
 • เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล ในการรับรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจาก
  รถ
 • เป็นสวัสดิสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือนร้อน แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

ใครมีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ/โทษการไม่ทำประกันภัย

 • ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถ ได้แก่ เจ้าของรถผู้ครอบครองรถ ในฐานะผู้เช่าซื้อรถ และผู้นำรถที่จดทะเบียนใน
  ต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศ
 • การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ระวางโทษปรับไม่เกิน
  10,000.-บาท


  ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
 • ผู้ประสบภัย อันได้แก่ ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหาย
  แก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. นี้
 • ทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น กรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต
 • บริษัทใดฝ่าฝืนไม่รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ฯ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 25,000 บาท

 

Copyright (c) 2006 by InsureThai.com